Take The Shot!

COVID vaccination centers near Hiwara Khurd, Buldhana

Deolgaon Sakarsha PHC Campas

Open from 9:00am to 5:00pm near Hiwara Khurd, Buldhana 443304
COVAXIN
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Deolgaon Sakarsha PHC

Open from 9:00am to 5:00pm near Hiwara Khurd, Buldhana 443304
COVISHIELD
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Deolgaon Raja RH Campus

Open from 9:00am to 5:00pm near Singaon Jahagir, Buldhana 443204
COVAXIN
18+
FREE
MON
144
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

1. .Buldhana DH

Open from 9:30am to 4:30pm near Chikhli, Buldhana 443001
COVISHIELD
18+
FREE
MON
40
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Takarkherd PHC

Open from 9:00am to 5:00pm near Pimpalgaon Nath, Buldhana 443103
COVAXIN
COVISHIELD
18+
FREE
MON
2
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Korhala Awc

Open from 9:00am to 5:00pm near Mendhali, Buldhana 443102
COVAXIN
COVISHIELD
18+
FREE
MON
2
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Warwat Bakal RH

Open from 9:00am to 5:00pm near Bodkha, Buldhana 444202
COVAXIN
COVISHIELD
18+
FREE
MON
2
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Tunki Awc

Open from 9:00am to 5:00pm near Sonala, Buldhana 444204
COVAXIN
COVISHIELD
18+
FREE
MON
2
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Lanjul Awc

Open from 9:00am to 5:00pm near Advihir, Buldhana 443103
COVISHIELD
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Isoli SC Campus

Open from 9:00am to 5:00pm near Ancharwadi, Buldhana 443201
COVAXIN
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Hiwara Bk

Open from 9:00am to 5:00pm near Pophali, Buldhana 443102
COVAXIN
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Satgaon Mhasla Awc

Open from 9:00am to 5:00pm near Buldana H.O, Buldhana 443001
COVISHIELD
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Hiwara Khurad Awc

Open from 9:00am to 5:00pm near Vishvi, Buldhana 443303
COVAXIN
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Kalegaon Campus

Open from 9:00am to 5:00pm near Chikhli, Buldhana 443001
COVAXIN
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Gunjkhed Awc Campas

Open from 9:00am to 5:00pm near Pangra Dole, Buldhana 443302
COVAXIN
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Malkapur Pangra PHC

Open from 9:00am to 5:00pm near Sindkhed Raja, Buldhana 443202
COVISHIELD
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Shegaon UHC

Open from 9:00am to 5:00pm near Manasgaon, Buldhana 444203
COVISHIELD
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Madakhed PHC Campus

Open from 9:00am to 5:00pm near Kherda, Buldhana 443402
COVAXIN
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Dongaon1 PHC

Open from 9:00am to 5:00pm near Anjani, Buldhana 443301
COVAXIN
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Bothakazi PHC Campus

Open from 9:00am to 5:00pm near Pimpri Gaoli, Buldhana 444303
COVAXIN
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Kolwad SC

Open from 9:00am to 5:00pm near Chandol, Buldhana 443106
COVISHIELD
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Pimpalgaon Raja PHC Campus

Open from 9:00am to 5:00pm near Dhorapgaon, Buldhana 444306
COVAXIN
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Bothakazi PHC

Open from 9:00am to 5:00pm near Atali, Buldhana 444303
COVISHIELD
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Naygaon Awc

Open from 9:00am to 5:00pm near Anjani, Buldhana 443301
COVISHIELD
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Singaun Jahagir

Open from 9:00am to 5:00pm near Sawangi Tekale, Buldhana 443206
COVISHIELD
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

SonalaPHC

Open from 9:00am to 5:00pm near Sonala, Buldhana 444204
COVISHIELD
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Wadner Bholji PHC

Open from 9:00am to 5:00pm near Jigaon, Buldhana 443401
COVISHIELD
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

13. Sindkhed Raja RH

Open from 9:00am to 5:00pm near Umrad, Buldhana 443203
COVISHIELD
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Hatedi PHC

Open from 9:00am to 5:00pm near Mhasla BK, Buldhana 443106
COVISHIELD
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Andhera PHC

Open from 9:00am to 5:00pm near Kawhala, Buldhana 443201
COVISHIELD
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

4. Jalgaon Jamod RH

Open from 9:00am to 5:00pm near Kherda, Buldhana 443402
COVISHIELD
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Dhad RH

Open from 9:00am to 5:00pm near Masrul, Buldhana 443106
COVAXIN
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Wadner Bholji PHC Campus

Open from 9:00am to 5:00pm near Dhanora Vitali, Buldhana 443401
COVAXIN
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Lonar RH Campus

Open from 9:00am to 5:00pm near Naigaon, Buldhana 443302
COVAXIN
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Hatedi PHC Campus

Open from 9:00am to 5:00pm near Chandol, Buldhana 443106
COVAXIN
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Savkhed Tejan

Open from 9:00am to 5:00pm near Dawargaon, Buldhana 443203
COVAXIN
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Jawala Bk PHC Campus

Open from 9:00am to 5:00pm near Takli Viro, Buldhana 444203
COVAXIN
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

6. SultanpurPHC Session

Open from 9:00am to 5:00pm near Tivtivi, Buldhana 443302
COVISHIELD
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Shivani Pisa PHC

Open from 9:00am to 5:00pm near Shara, Buldhana 443302
COVISHIELD
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Kingaon Raja PHC

Open from 9:00am to 5:00pm near Sindkhed Raja, Buldhana 443203
COVISHIELD
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Shelapur Bk

Open from 9:00am to 5:00pm near Garadgaon, Buldhana 444303
COVAXIN
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Kingaon Raja PHC Campus

Open from 9:00am to 5:00pm near Hiwarkhed, Buldhana 443203
COVAXIN
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Adgaon Raja PHC

Open from 9:00am to 5:00pm near Khamgaon, Buldhana 443203
COVISHIELD
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Bhongaon PHC

Open from 9:00am to 5:00pm near Chincholi Karfarma, Buldhana 444203
COVISHIELD
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Rohana PHC Campus

Open from 9:00am to 5:00pm near Botha Kazi, Buldhana 444303
COVAXIN
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Sakharkherda PHC

Open from 9:00am to 5:00pm near Bhumrala, Buldhana 443202
COVISHIELD
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

SonalaPHC Campus

Open from 9:00am to 5:00pm near Katel Kolad, Buldhana 444204
COVAXIN
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Atali PHC

Open from 9:00am to 5:00pm near Kalegaon, Buldhana 444303
COVISHIELD
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Amdapur PHC Campus

Open from 9:00am to 5:00pm near Hatni, Buldhana 443201
COVAXIN
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Jamod PHC

Open from 9:00am to 5:00pm near Kherda, Buldhana 443402
COVISHIELD
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Motala RH

Open from 9:00am to 5:00pm near Advihir, Buldhana 443103
COVISHIELD
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Jawalkhed PHC Campus

Open from 9:00am to 5:00pm near Pimpalgaon BK, Buldhana 443206
COVAXIN
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Pimprimali Awc

Open from 9:00am to 5:00pm near Shendla, Buldhana 443301
COVISHIELD
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Dhandarwadi Awc

Open from 9:00am to 5:00pm near Hiwarkhed, Buldhana 443203
COVISHIELD
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Chandol PHC Session

Open from 9:00am to 5:00pm near Warud, Buldhana 443106
COVISHIELD
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Kolwad SC Campus

Open from 9:00am to 5:00pm near Buldhana, Buldhana 443106
COVAXIN
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Bhadola Campas

Open from 9:00am to 5:00pm near Buldana H.O, Buldhana 443001
COVAXIN
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Warwand PHC CCP

Open from 9:00am to 5:00pm near Buldhana, Buldhana 443001
COVISHIELD
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

SHEMBA PHC Campas

Open from 9:00am to 5:00pm near Shemba, Buldhana 443103
COVAXIN
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Kolara Awc

Open from 9:00am to 5:00pm near Andhera, Buldhana 443201
COVAXIN
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Shivani Pisa PHC Campus

Open from 9:00am to 5:00pm near Tivtivi, Buldhana 443302
COVAXIN
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

11. Sangrampur PHC

Open from 9:00am to 5:00pm near Warwat Bakal, Buldhana 444202
COVISHIELD
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Panhera AWC

Open from 9:00am to 5:00pm near Nipana, Buldhana 443101
COVISHIELD
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Rohana PHC

Open from 9:00am to 5:00pm near Shegaon, Buldhana 444303
COVISHIELD
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Lonar RH

Open from 9:00am to 5:00pm near Nandra, Buldhana 443302
COVISHIELD
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Atali Campus

Open from 9:00am to 5:00pm near Sindkhed Raja, Buldhana 443203
COVAXIN
18+
FREE
MON
1
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Malkapur UHC Campus

Open from 9:00am to 5:00pm near Dudhalgaon BK, Buldhana 443101
COVAXIN
18+
FREE
MON
0
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

8. Borakhedi PHC

Open from 9:00am to 5:00pm near Khaira, Buldhana 443103
COVISHIELD
18+
FREE
MON
0
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

9. Mehkar RH

Open from 9:00am to 5:00pm near Naigaon Duttapur, Buldhana 443301
COVISHIELD
18+
FREE
MON
0
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Savargaon Dukre Awc

Open from 9:00am to 5:00pm near Umali, Buldhana 443102
COVISHIELD
18+
FREE
MON
0
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

5. Khamgaon SDH

Open from 9:00am to 5:00pm near Shahapur, Buldhana 444303
COVISHIELD
18+
FREE
MON
0
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Shegaon UHC Campus

Open from 9:00am to 5:00pm near Chincholi Karfarma, Buldhana 444203
COVAXIN
18+
FREE
MON
0
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

2. Chikhli RH

Open from 9:00am to 5:00pm near Antri Khedekar, Buldhana 443201
COVISHIELD
18+
FREE
MON
0
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

10. Nandura PHC

Open from 9:00am to 5:00pm near Bhajisath Nandura, Buldhana 443404
COVISHIELD
18+
FREE
MON
0
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Khamgaon SDH Campus

Open from 9:00am to 5:00pm near Gharod, Buldhana 444303
COVAXIN
18+
FREE
MON
0
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Sangrampur PHC Campus

Open from 9:00am to 5:00pm near Palsi Zanshi, Buldhana 444202
COVAXIN
18+
FREE
MON
0
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Aavha Awc

Open from 9:00am to 5:00pm near Dudhalgaon BK, Buldhana 443101
COVISHIELD
18+
FREE
MON
0
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Shegaon SDH Campus

Open from 9:00am to 5:00pm near Alsana, Buldhana 444203
COVAXIN
18+
FREE
MON
0
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Malkapur SDH Campus

Open from 9:00am to 5:00pm near Nipana, Buldhana 443101
COVAXIN
18+
FREE
MON
0
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8

Shendala Awc

Open from 9:00am to 5:00pm near Lawhala, Buldhana 443301
COVAXIN
18+
FREE
MON
0
2/8
TUE
3/8
WED
4/8
THU
5/8
FRI
6/8
SAT
7/8